Polityka prywatności


I. Podstawowe postanowienia


1. TriPoint Holds (zwaną dalej "Administratorem") jest administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (zwany dalej "RODO")


II. Dane kontaktowe administratora


Adres: TriPoint, PL-34325 Bierna, Brzozowa 24
Email: info@tripoint-holds.com
Telefon: +48 603274688
 
1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.


III. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych


1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś, lub dane osobowe, które otrzymał administrator na podstawie twojego zamówienia.
2. Administrator zajmuje się identyfikacją, danymi kontaktowymi i danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia.


IV. Uzasadniony powód i cel przetwarzania danych osobowych


1. Uzasadnionym powodem przetwarzania danych osobowych jest
• wykonanie umowy między Tobą a administratorem zgodnie z Artykułem 6 (1) b) RODO,
• uzasadniony interes administratora w zakresie bezpośredniego marketingu (w szczególności wysyłania wiadomości biznesowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RBP,
• Twoja zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności do wysyłania wiadomości biznesowych i biuletynów) zgodnie z Artykułem 6 (1) a) RODO w związku z rozdziałem 7 (2) Ustawy nr 480/2004 Dz. , w niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamówienia towarów lub usług.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest
• wykonanie zamówienia i korzystanie z praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a administratorem; (nazwisko, adres, dane kontaktowe), podanie danych osobowych jest koniecznym warunkiem zawarcia i wykonania umowy; bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wypełnienie przez administratora,
• wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.
3. Administrator nie podejmuje decyzji w drodze autochłonnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 rozporządzenia w sprawie ogólnego podziału ryzyka. Udzieliłeś wyraźnej zgody na takie przetwarzanie.


V. Czas przechowywania danych


1. Administrator przechowuje dane osobowe
• Przez okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
• Do czasu wygaśnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez maksymalnie 15 lat, jeśli dane osobowe są przetwarzane zgodnie z tą zgodą.
2. Po zakończeniu okresu przechowywania administrator usunie dane osobowe.


VI. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy)


1. Odbiorcami danych osobowych są osoby
• Udział w dostawie towarów / usług / realizacji płatności na podstawie umowy
• świadczenie usług e-sklepu i innych usług związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego,
• świadczenie usług marketingowych.

2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej.

 

VII. Twoje prawa


1. Zgodnie z warunkami GDPR, jakie posiadasz
• prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RB,
• prawo do poprawiania danych osobowych zgodnie z art. 16 RBP lub z ograniczeniem przetwarzania zgodnie z art. 18 R GDPR.
• prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RB.
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 R ust
• prawo do przekazywania danych zgodnie z art. 20 R RRS.
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora, o którym mowa w Artykule III niniejszych Warunków. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na swoim koncie klienta.
2. Masz również prawo do złożenia skargi do Biura Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do prywatności zostało naruszone.


VIII. Polityka prywatności


Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.
Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia dysków twardych i repozytoriów danych osobistych, w szczególności bezpiecznego / szyfrowanego dostępu do sieci, szyfrowania haseł klientów w bazie danych, regularnych aktualizacji systemu, regularnych kopii zapasowych systemu.
Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby.

IX. Przepisy końcowe


Wysyłając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że znasz politykę prywatności i akceptujesz ją w całości.
Zgadzasz się z tymi warunkami, zaznaczając swoją zgodę za pomocą formularza online. Potwierdzając Twoją zgodę, potwierdzasz, że znasz politykę prywatności i akceptujesz ją w całości.
Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Nowa wersja polityki prywatności zostanie opublikowana na ich stronie internetowej i wyśle ​​ci nową wersję tych warunków na swój adres e-mail, który podałeś administratorowi.